أخبار عاجلة

اخبار

جميع ترددات قمر نايل سات تجدها هنا Toutes les frequences de canal nilesat


جميع ترددات قمر نايل سات تجدها هنا Toutes les frequences de canal nilesat

Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A at 7.0°W

5.0°W <C> 11.0°W     SatTracker     5.0°W <Ku> 8.0°W
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A | Nilesat 101 | Nilesat 102 | Nilesat 201 | Eutelsat 7 West A
The EIRP values are for Morocco
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17 :

    QTV   
    DVB-S2     22000-3/4
QPSK - MENA
47-49
4.0     Digitalfernsehen Forum
120518


    [QTV test card]   
    MPEG-2 - 1     201      301
[QTV test card]   
    MPEG-2 - 2     202      302
[QTV test card]   
    MPEG-2 - 3     203      303
[QTV test card]   
    MPEG-4/HD - 4     204      304
[QTV test card]   
    MPEG-4/HD - 5     205      305
10727 H
tp A1 - Gulfsat - DVB-S     30000-5/6     20480-500      MENA
47-49
6.5     N Schlammer
120506


    My TV   
    -      5000    5002     5003
Al Shahed TV - -      5020    5022     5023 A
Mawwal TV promo   
  
     5030    5032     5033
[Facebock TV test card]   
  
     5040    5042     5043
Alanwar TV 2 - -      5060    5062     5063 A
Alafasy     - -     -      5070    5072     5073 A
[Almasirah TV test card]   
 - 6001    6011     6012 A
Logos TV     - -     -      6003    6031     6032 A
Thaqalayn TV     - -     -      6004    6041     6042
Alkarma TV Middle East     - -     -      6006    6061     6062 A
Imam Reza   
    -      6007    6071     6072
Asia TV     -   
     6008    6081     6082 A
Palestine Al Yawm - -      6009    6091     6092 A
IFilm     - -     -      6011    6111     6112 A
Assirat TV     -   
     6012    6121     .122 A
An Najaf Al Ashraf - -      6013    .131     6132 A
Al Watan 4All promo   
  
     6014    6141     6142 A
Syria-B-Kher   
    -      6028    6.81     6282 A
Al Dawaa Al Shafi   
  
     6030    6301     6302 A
Aya TV   
  
     6035    6351     6352 A
Radio Almahabba 2 -      6016     6162 A
10758 V
tp A4 - Nilesat - DVB-S     27500-3/4     2048-34      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120614


    Bin Othaimeen       
     3401     100      110 A
Durrah TV -      3402    1003     1004 A
Al Soyoof TV   
  
     3404    1007     1008 A
Al Amaken Drama   
  
     3405    1025     1026 A
Sada TV       
     3406    1028     1029 A
Baghdad TV Channel     - -     -      3407      36     1024 A
Al M3ali TV   
    -      3408    1030     1031 A
Kirkuk TV   
    -      3409    1012     1013
Pin TV   
  
     3410    1014     1015 A
Future International - -      3412    1018     1019 A
Badinan Sat promo   
  
     3413    1009     101. A
Al Fath TV   
  
     3415    1033     1034 A
Aalam Hawaa TV   
  
     3416    2062     2061 A
Sports FM 104   
    -      3421     1022 A
10777 H
tp A3 - Nilesat - DVB-S     27500-3/4     2048-40      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
A Hraiki
120428


    Al-Ghadeer Satellite Channel - -      4001    1001     1003 A
Panorama Drama 2   
  
     4002    1014     1019 A
Claquette TV     -   
     4003    1023     1024 A
1043 E
Al Baghdadia     - -     -      4004    1006     1007 A
Al Farasha TV     -   
     4005    1008     1009 A
Al Seha Wal Jamal TV   
  
     4006    1010     1011 A
LBC Sat - -      4007    1012     1013 A
Al-Qithara TV   
    -      4008    1015     1016 A
Cairo Drama - -      4010    1000     1022 A
Cairo Cinema - -      4011    1020     1021 A
Al Iraq Al Tarbawiyah - -      4012    1025     1026 A
TV Tunisia 2 - -      4013    1027     1028 A
10796 V
tp A6   
    Nilesat - DVB-S     27500-3/4     2048-36      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120614


    TV Tunisia 1     - -     -      3601    3601     3602 A
Al Wehdah TV - -      3602    3604     3605 A
Afaq TV - -      3603    3600     3603 A
TV Alahad - -      3604    3606     3607 A
Al Amaken Satellite Channel   
  
     3609    3627     3628 A
Al Khalijiah TV   
  
     3611    3620     3621 A
Oman TV 2 - -      3612    3618     3619 A
Massaya TV - -      3613    3629     3630 A
Al Tejariah TV - -      3614    3631     3632 A
Z Radio - -      3605     3622 Ku
Radio Tunis Chaîne Internationale     - -     -      3620     3624
Radio Nationale     - -     -      3621     3625 A
Tunisie Culture     - -     -      3622     3626 A
Radio Zitouna FM     - -     -      3624     2059 A
Radio Esta   
  
     3625     3638
10815 H
tp A5   
    ViewSat - DVB-S     27500-5/6     1-8      MENA
47-49
6.5     F Orwa
120716


    Miracle (Norway)     - -     - - 1     257      513 A
Chaîne Nord-Africaine     -   
        2     258      514 F
Libya TV (Qatar)     - -     - - 3     259      515 E
Aghapy TV - - - 4     260      516 A
Al Islah TV - - - 5     261      517 A
Alasr TV     -   
        6     262      518 A
Al Omma TV   
  
        7     263      519 A
Al Basira   
  
        8     264      520
Light TV   
  
       11     273      529
Al Magharibia     - -     -        12     274      530 A
Ahlelal TV   
  
       13     275      531 A
Aden - -        15     277      533 A
Life Green   
  
       17     279      535 A
Sheba TV     - -     -        18     280      536 A
Al-Eman     - -     -        19     281      537 A
Al Farah TV   
  
       26     294      550 A
Gladiator   
  
       27     295      551
Al-Masryeen TV   
  
       28     296      552 A
Zein TV   
  
       31     305      561 A
Hamasat TV   
  
       32     306      562 A
Nadi El Asdikaa   
  
       33     307      563 A
Family TV promo   
  
       34     308      564 A
Mubashar TV promo   
  
       35     309      565 A
CTV (Egypt)     - -     -        36     310      566 A
Madani Channel     - -     -        37     311      567 Ur
NourSat Al Shabab - -        38     312      568 A
Family Radio - -        20      544 E
Family Radio International 1 - -        21      545
Family Radio International 2 - -        22      546
10834 V
tp A8     OSN     OSN     [Packages]     DVB-S2
MPEG-4/HD
Betacrypt
Irdeto 2     27500-2/3
8PSK     1-1      MENA
47-49
6.6     Digitalfernsehen Forum
120602
10853 H
tp A7   

    Al Jazeera     [UplinkStation]     DVB-S     27500-3/4     2048-57      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120716


    Al Jazeera Channel     - -     -      5701    2001     2002 A
Al Jazeera Mubasher     - -     -      5702    2004     2005 A
Al Jazeera English     - -     -      5703    2007     2008 E
Al Jazeera Sport Channel 1 - -      5704    2010     2011 A
Al Jazeera Children's Channel     - -     -      5705    2014     2015 A
Al Jazeera Documentary - -      5706    2018     2019 A
Qatar TV     - -     -      5707    2021     2022 A
Al Jazeera Mubasher Misr     - -     -      5708    2024     2025 A
10873 V
tp A10 - Noorsat - DVB-S     27500-3/4     110-18      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120502


    Al Arrab TV     -   
     2040      88       89 A
ANB (UK) - -      8001    1601     2601 A
Libya Alhura - -      8002    1602     2602 A
Speda Channel     - -     -      8003    1603     2603 A
Time Mix   
  
     8004    1604     2604 A
TRT 6     - -     -      8006    1606     2606 Ku
Top Movies     -   
     8008    1608     2608 E
NART TV - -      8009    1609     2609 A
Zweina Baladna - -      8010    1610     2610 A
Fact International - -      8011    1611     2611 A
Al Zeraah   
  
     8012    .612     2612 A
Pelistank TV     -   
     8014    1614     2614 Ku
Time Teatro   
  
     8015    1615     2615 A
More Fun   
  
     8016      33       34 A
Faisaly TV   
  
     8017    1617     2617 A
Nour TV     -   
     8018    1618     2618 Fa
All TV   
  
     8020    1620     2620 A
Arabi Post   
  
     8021    1621     2621 A
Al Maaref Radio   
  
     8019     2619 A
10892 H
tp A9 - Noorsat - DVB-S     27500-3/4     110-20      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120708


    Oscar Drama     -   
        2     514     1282 A
Alhayat Cinema - - - 3     515     1283 A
Al Alamia TV     - -     - - 5     517     1285 A
Alhayat Mosalsalat - - - 6     518     1286 A
RT Arabic     - -     - - 7     519     1287 A
Vîn TV     - -     - - 8     520     1288 Ku
Suroyo TV - - - 9     521     1289
Al Rasheed TV     - -     -        10     528     1296 A
Mix TV   
  
       12     530     1298 A
OTV (Lebanon)     - -     -        15     533     1301 A
KNN Channel - -
       16     534     1302
1558 Ku
UM TV     -   
       18     536     1304 A
[Karbala Satellite Channel info card]   
 -   20     544     1568 A
GK Channel     -   
       21     545     1313 Ku
Hawler TV   
  
       23     547     1315 Ku
Sharqiya News     - -     -        33     563     1331 A
Ahl E Bait TV     - -     -        34     564     1332
[Mekha TV test card]   
  
       36     566     1334 A
KurdMax - -        37     567     1335 Ku
[Rabon TV info card]   
  
       38     568     1336
[Sharqiya Drama info card]   
  
       39     569     1337 A
Radio Nawa Kurdish (12-14 & 20-22) - -        16     2070 Ku
Al Rasheed FM     -     -        22     1314
10922 V
tp A12 - Noorsat - DVB-S     27500-3/4     110-17      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120716


    Srwat TV     -   
      999      41      141 A
[Al Etihad info card]   
  
     1807    2107     2207 A
Almustakillah TV     - -     -      2033    4160     4120 A
Addounia TV     - -     -      2039     762      763 A
Promed TV     - -     -      2040    2041     2042 A
Nour El Sham   
  
     2043      97       9. A
Al Fayhaa TV     - -     -      2044     264      520 A
TRT Arapça     - -     -      2047    2221     2232 A
Al Hiwar TV     - -     -      2050    2308     6511 A
Syria Drama - -      2055      75       76 A
Al-Lubnania - -      2060    2010     2020 A
Al Tarbaweiyah Syria - -      2061     362      363 A
Tawazon Channel - -      2082      38       39 A
[Wesat TV info card]   
  
     2140    2141     2142 A
Seraj   
  
     3050    3051     3052 A
Irbid TV   
    -      6003    1203     2203 A
[Ro'ya info card]   
 - 7007    1407     2407 A
El-Bernameg Al-Aam (Main General Program) - -      1813     2213 A
Radio Sout Al-Sha'ab (Voice of the People) - -      1814     2214 A
Radio Sout Al-Shbab (Voice of the Youth) - -      1815     2215 A
Radio Damascus   
    -      1816     2216
Iza'at Sawt Alaqsa - -      1817     2217 A
10930 H
tp A11 - Jordan Media City     - [UplinkStation]     DVB-S     27500-3/4     2048-35      MENA
47-49
5.5     M Ighe
120704


    Albabelyia TV - -      3501    1000     1001 A
Shada TV - -      3502    2000     2001
ART Tarab - Irdeto 2
Viaccess 3.0      3503    3000     3001 A
Indus Vision - Irdeto 2
Viaccess 3.0      3504    4000     4001 Ur
Kurd 1     - -     -      3505    5000     5001 Ku
Aaj News - Irdeto 2
Viaccess 3.0      3506    6000     6001 Ur
Aghanina TV - -      3507    7000     7001 A
Aletejah TV     - -     -      3509    8010     8011 A
Algérie 4 - -      3510    8020     8021
Kanal 4 (Iraq) - -      3512    8040     8041 Ku
Al Janoubia TV   
    -      3513    8050     8051
Algérie 5 - -      3514    8060     8061 A
Treasure TV   
  
     3517    8080     8081
Magic TV   
  
     3518    8090     8091 A
Al Dawaela   
  
     3519    8100     8110 A
Asari TV   
  
     3520    8120     8121 A
Al Yasariya     -   
     3522    8140     8141 A
Dr Badran Medical TV   
  
     3523    8150     8151 A
Lamasat Jamal   
  
     3524    8160     8161 A
Karawan TV   
  
     3525    8170     8171 A
Al Quran Al Kareem Radio (Jordan)   
    -      3516     8071 A
Sawt Al Madina   
  
     3550     3551 A
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Freq.
Tp   
    Provider Name
Channel Name   
    System
Encryption     SR-FEC
SID-VPID     ONID-TID
APID Lang.     Beam
EIRP (dBW)
C/N lock     Source
Updated
10992 V
tp B2   

    Al Jazeera     [UplinkStation]     DVB-S     27500-3/4 - NWA
5.5     N Schlammer
120716


    Al Jazeera Channel     - -     - - 1     512      650 A
Al Jazeera Mubasher     - -     - - 2     513      660 A
Al Jazeera English     - -     - - 3     514      670 E
Al Jazeera Documentary - - - 6     517      700 A
Qatar TV     - -     - - 7     518      710 A
Al Jazeera Mubasher Misr     - -     - - 9     520      730 A
Al Jazeera Sport Channel +1 -      8437    5302     5303 A
5305 E
Al Jazeera Sport Channel +2 -      8438    570.     5703 A
5705 E
Al Jazeera Sport Channel +9 -      8445    6602     6603 A
6604 E
Al Jazeera Sport Channel +10 -      8446    6702     6703 A
6704 E
11156 V   

  
  
  
  
    NWA
    O Saidi
120709
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Freq.
Tp   
    Provider Name
Channel Name   
    System
Encryption     SR-FEC
SID-VPID     ONID-TID
APID Lang.     Beam
EIRP (dBW)
C/N lock     Source
Updated
11219 H
tp C1   

  
  
    DVB-S     27500-3/4     2048-43      MENA
47-49
    N Schlammer
120512


    Al Hadarah   
  
     4302    430.     43.4 A
Al Fayhaa TV     - -     -      4303    4305     4306 A
Promed TV     - -     -      4304    4308     4309 A
Panorama Film   
  
     4305    4310     4311 A
Al Fraeen TV - -      4307    4314     4315 A
UBC   
  
     4308    4316     4317 A
Modern Kora - -      4309    4318     4319 A
MCP - -      4311    4322     4323 A
Chabab TV   
  
     4312    4324     4325 A
Safa TV     -   
     4313    4326     4327 A
11227 V
tp C2   

  
  
    DVB-S     27500-3/4     2048-59      MENA
47-49
    N Schlammer
120502


    Al Kahera   
    -      5901    1000     1001 A
Al Kanal   
    -      5902    1004     1005 A
Al Askandria   
    -      5903    1006     1007 A
Al Delta   
    -      5904    1008     1009 A
Al Saeed   
    -      5905    1010     1011 A
Teba   
    -      5906    1012     1013 A
Misr Al Zeraeey   
    -      5907    1014     1015 A
Press TV     - -     -      5908    1016     1017 E
Al-Iraqiya TV     - -     -      5909    1018     1019 A
Al Hadhara   
  
     5910    1020     1021 A
Promed TV     - -     -      5911    1022     1023 A
UBC   
  
     5912    1024     1025 A
11258 H
tp C3 - Noorsat - DVB-S     27500-3/4     110-16      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120708


    Oya   
  
      401      37       36 A
Tobacts FM TV     -   
      402     621      622 A
El Moled   
  
      403     631      632 A
Al Moltaka   
  
      405     651      652 A
Yarmouk TV   
    -       406     661      662 A
Gladiator   
  
      408     681      682 A
Alhayat Mosalsalat - -       409     691      692 A
Ahfad Al Mukhtar   
  
      410     701      702 A
Yemen Shbab TV   
  
      411      34       33 A
Misrata TV   
    -       412     721      722 A
Altet   
    -       413     731      732 A
[test card]   
  
      414     741      742 Fa
Misurata TV - -       415     751      752 A
Al Bait Baitak Cinema   
  
      416     761      762 A
Time Movies   
  
      417     771      772 A
ME Sat   
    -       418     781      782 A
Welad El Balad   
  
      419     791      792
Tobacts FM   
  
      402      622 A
11277 V
tp C4 - OSN     [Packages]     DVB-S2
MPEG-4/HD
Betacrypt
Irdeto 2     27500-2/3
8PSK     1-1      MENA
47-49
6.6     Digitalfernsehen Forum
120524
11296 H
tp C5   

  
  
    DVB-S     27500-3/4     2048-56      MENA
47-49
    N Schlammer
120529


    Rotana Mousica - -      5601    5601     5602 A
Rotana Clip - -      5602    5604     5605 A
Fox Middle East - -
     5603    5607     5608 A
5609 E
Rotana Khalijia - -      5604    5610     5611 A
Rotana Classic   
    -      5605    5613     5614 A
Rotana Masriya - -      5606    5616     5617 A
Rotana Cinema - -      5607    5619     5620 A
Fox Movies Middle East - -      5608    5622     5623 E
Rotana Aflam - -      5609    5625     5626 A
Al-Resalah     - -     -      5611    5631     5632 A
Al-Sabah TV - -      5612    5634     5635 A
Al-Adala TV - -      5613    5637     5638 A
Rotana FM     -     -      5620     5660 A
11315 V
tp C6 - Noorsat - DVB-S     27500-3/4     110-19      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120714


    Karameesh - - - 5      40       41 A
Taha TV   
    -        55     120       99 A
Al Salam Alaika   
  
     3040      39       42 A
4Shbab TV 1 - -      9001     110      119 A
Starfone   
  
     9002     210      220 A
Jamawar Kurdistan     -   
     9004     311      411 Ku
[Kalemeh TV info card]   
 - 9010    1901     1902 Fa
Al Eqtisadia Plus - -      9012     451      452 A
Mahbooba promo   
  
     9017    1617     2617 A
Toyor Aljanah - -      9030    2096     2097 A
Al-Maaref TV     -   
     9050     308      408 A
Alquds Satellite Channel     - -     -      9060     256      258 A
4Shbab Quran - -      9070      33      501 A
Bahrain TV     - -     -      9080      43       37 A
[Red Cherry info card]   
  
     9091     314      414 A
Al-Masar Al-Oula Satellite Channel     -     -      9100     180      181 A
4Shbab TV 2 - -      9200     300      301 A
Noor Jordan TV   
  
     9300     421      422 A
Toyor Aljanah 2 - -      9330      58     5000 A
Libo TV promo   
  
     9500     951      952 A
Jamawar Kurdistan Radio   
  
     9004      412 Ku
11334 H
tp C7 - Nilesat - DVB-S     27500-3/4     2048-42      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120716


    Al-Burhan TV   
  
     4201    4201     4202 A
Selah TV     -   
     4202    4204     4205 A
Sawt al Badeah     -   
     4203    4207     4208 A
Isamell     -   
     4204    4210     4211 A
Fursan   
  
     4205    4213     4214 A
Zain Care TV - -      4206    4216     4217
[test card]   
  
     4207    4219     4220 Fa
Ale3lania TV - -      4208    4222     4223 A
Al Qassim TV   
  
     4209    4225     4226 A
[test card]   
  
     4210    4228     4229 A
Home Products TV   
  
     4211    .231     4232 A
Al Hurria Ordonia   
  
     4212    4234     4235 A
Jordan Medical TV   
    -      4213    4237     4238 A
Hona Al Quds Satellite Channel     -   
     4214    4239     4240 A
Ayaat TV - -      4215    4241     4242 A
JoSat   
    -      4216    4243     4244 A
Kaifa TV     -   
     4217    4245     .246 A
Nilat   
  
     4218    4247     4248 A
Flamingo   
  
     4219    4250     4251 A
Libya One   
  
     4220      33     4252 A
Al Athar TV     - -     -      4221    4253     4254 A
11354 V
tp C8 - STN     - [UplinkStation]     DVB-S     27500-5/6     2048-800      MENA
47-49
6.5     N Schlammer
120716


    CCTV Arabic     - -     -      1001     102      103 A
Ta3arof TV   
  
     1002     202      203 A
MTA 3 Al Arabiyah     - -     -      1003     302      303 A
Velayat TV Network     - -     -      1005     502      503 Ur
Kalam TV - -      1007     702      703 A
Al Malakoot Sat     -   
     1008     802      803 A
Dua Channel - -      1009     902      903
Al Hayat     - -     -      1010    1002     1003 A
Al Islah TV - -      1011    1102     1103 A
MMC TV (Denmark) - -      1012    1202     1203 Ku
Elhiwar Ettounsi TV   
  
     1013    1302     1303 A
Aden Live     - -     -      1014    1402     1403 A
Sat 7 Kids     - -     -      1015    1502     1503 A
Sat 7 Arabic - -      1016    1602     1603 A
NourSat - -      1017    1702     1703 A
Hod Hod TV     -   
     1018    1802     1803 A
Alalam News Channel     - -     -      1019    1902     1903 A
Payam TV     - -     -      1020    2002     2003 A
Newroz TV     - -     -      1021    2102     2103 Ku
Inta Omry   
  
     1022    2202     2203 A
Al Ruqia promo   
  
     1023    2302     2303 A
Al Falak   
  
     1024    2402     2403 A
Ana Bintizarek   
  
     1025    2502     2503 A
Ana Oana Obs   
  
     1026    2602     2603 A
Fashion One (USA)     - -     -      1029    2902     2903 E
Stêrk     -   
     1030    3002     3003 Ku
IRIB World Service Radio 3     - -     -      1027     2702
IRIB World Service Radio 6     - -     -      1027     2702
Radio All For Peace   
  
     1028     2802
ESAT Satellite Radio   
    -      1031     3102
Radio Mesopotamya   
  
     1032     3202 Fa
11373 H
tp C9 - OSN     [Packages]     DVB-S2
MPEG-2
Betacrypt
Irdeto 2
Viaccess     27500-2/3
8PSK     2048-45      MENA
47-49
6.6     Digitalfernsehen Forum
120522
11392 V
tp C10 - Noorsat - DVB-S     27500-3/4     110-23      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120714


    Al Kitab Satellite Channel   
  
     7001    1401     2401 A
Al Mayadeen TV     - -     -      7003    1403     2403 A
Alassema TV - -      7004    1404     2404 A
Kurdistan Parliament Channel - -      7005    1405     2405
El-Djazairia   
    -      7006    1406     4131 A
Iraq Economic Channel - -      7008    1408     2408 A
Echorouk TV - -      7009    1409     2409 A
Libya FM TV     -   
     7010    1410     2410 A
AlNahar Movies   
    -      7011    1411     2411
Al Iman TV     - -     -      7012    1412     2412 A
Awdeh   
  
     7013    1413     2413 A
Libya TV     -   
     7014    1414     2414 A
Ishtar TV - -      7015    1415     2415 A
Diyala TV     - -     -      7016      33       36 A
Al-Naeem TV     -   
     7017    1417     2417 A
Dzair Shop - -      7018    1418     2418 A
11411 H
tp C11 - OSN     [Packages]     DVB-S2
MPEG-4/HD
Betacrypt
Irdeto 2     27500-2/3
8PSK     2048-46      MENA
47-49
6.6     Digitalfernsehen Forum
120602
11430 V
tp C12   

  
  
    DVB-S     27500-3/4     2048-64      MENA
47-49
    N Schlammer
120529


    Nilesat promo   
 - 6401     799      800
666666 TV Movies   
  
     6404     805      806 A
Al Fraeen TV - -      6405     807      808 A
Panorama Film   
  
     6406     809      810 A
Majan TV Channel - -      6407     811      812 A
Azhari TV - -      6408     813      814 A
Libya Awalan   
    -      6409     815      816 A
55555 TV Movies   
  
     6411     821      822 A
Smart TV Friend   
  
     6412     823      824 A
Chaîne 1     - -     -
     6420      685 A
 A
Chaîne 2     - -     -      6421      661 Ber
Chaîne 3     - -     -      6422      671 F
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Freq.
Tp   
    Provider Name
Channel Name   
    System
Encryption     SR-FEC
SID-VPID     ONID-TID
APID Lang.     Beam
EIRP (dBW)
C/N lock     Source
Updated
11488 H
tp C15   

  
  
    DVB-S     27500-3/4     2048-51      MENA
47-49
    N Schlammer
120502


    ERTU 2 - -      5101    1106     1107 A
Nour Al Dunya promo   
  
     5102    1108     1109 A
El Mehwar Channel +2 - -      5103    1110     1111 A
Al Nahar TV   
    -      5105    1001     1201 A
Al Nahar Drama   
    -      5106    1116     1117 A
CBC Drama   
    -      5107    1118     1119 A
CBC     -     -      5108    1120     1121 A
CBC +2   
    -      5109    1122     1123 A
Al Masry   
    -      5111    1126     1127 A
Misr 25   
  
     5112    1128     1129
11526 H
tp C17 - Noorsat - DVB-S     27500-3/4     110-24      MENA
47-49
5.5     N Schlammer
120517


    Sama Cinema   
  
        6     161      162 A
Rehab FM TV - -      6001    1201     2201 A
NRT - -      6003    1.03     2203 A
Kurdistan TV     - -     -      6004    1204     .204 Ku
KTO     - -     -      6005    1205     2205 R
Al Masrawiyah   
  
     6006    1206     2206 A
Auto Moto TV - -      6007    1207     2207 A
Tunisia World TV - -      6008    1208     2208
Syria Baladna     -   
     6009    1209     2209 A
Al Jazeera Channel     - -     -      6010    1210     2210 A
Oscar Drama 2     -   
     6011    1211     2211 A
Al Tahrir TV - -      6012    1212     2212 A
Sama Al-Mosul TV   
  
     6015    1215     2215 A
Pinoy Atin 'to TV - -      6016    1216     2216 Tag
More Media   
  
     6017    1217     2217 A
CTV (Egypt) - 6018    1218 - 2218 A
Cairo Comedy   
  
 - 6020    1220 - 2220 A
Star Cinema promo   
  
 - 6021    1221 - 2221 A
11564 H
tp C19   

  
  
 - DVB-S - 27500-5/6 - MENA
47-49
 - M Ighe
120623


 - Al Jazeera Children's Channel - 6201 - 5500 - 5501 A
Baraem - - -  6202 - 5503 - 5504 A
ERI TV - 6203 - 5506 - 5507 Tir/A
Al Arabiya - 6205 - 5515 - 5513 A
Arrabia - - -  6207 - 5518 - 5519 A
Azaal TV - - -
 - 6208 - 5522 - 5523 A
Korea TV - - -  6209 - 5526 - 5527 A
Sudan TV - 6210 - 5529 - 5530 A
4D TV Game -
  
 - 6211 - 5524 - 5525 A
Safa TV - - -
 - 6214 - 5533 - 5534 A
11603 H
tp C21 - Noorsat - DVB-S - 27500-3/4 - 110-3105 -  MENA
47-49
5.5 - Anonymous
120703


 - Karbala Satellite Channel -  202 - 421 -  422 A
Beur TV - - -   204 - 441 -  442 F
Karizma promo -
  
 -  206 - 461 -  462 A
Echorouk TV - - -   207 - 471 -  472 A
Wesal Farsi TV - - -
 -  208 - 481 -  482 Fa
Tunisna TV - - -
 -  209 - 491 -  492 A
Journey TV -
  
 -  210 - 501 -  502 A
[Tunis Ekhbaria TV test card] -
  
 -  211 - 511 -  512 A
Afrah -
  
 -  212 - 521 -  522
[Golden TV test card] -
  
 -  213 - 531 -  532
Halab Today -
  
 -  216 - 561 -  562 A
A1 Jordan -
 - - -   217 - 571 -  572 A
25 TV -  218 - 581 -  582 A
Hadrza Libya -
  
 -  221 - 611 -  612 A
Libya Tantakheb -
 - - -   222 - 621 -  622 A
11641 H
tp C23 -

 - Bahrain TV -
 - DVB-S - 27500-3/4 - 110-3107 -  MENA
47-49
5.5 - N Schlammer
120529


 - Bahrain Quran - - -   301 - 511 -  512 A
Bahrain International - - -   302 - 521 -  522 A
Bahrain Sport -  303 - 531 -  532 A
Bahrain Sport 2 - - -   304 - 541 -  542 A
Bahrain TV Channel 55 - - -   305 - 551 -  552 E
Bahrain TV -  306 - 561 -  562 A
Bahrain International - - MPEG-4/HD -   307 - 571 -  572 A
Holy Quran Programme - - -   311 -  513 A
98.4 Shabab -
 - - -   312 -  543 A
Bahrain FM - - -   313 -  553 A
11680 H
tp C25 - Noorsat - DVB-S - 27500-3/4 - 110-3109 -  MENA
47-49
5.5 - N Schlammer
120716


 - [Noor El Fan info card] -
  
 - 551 -  552
[Al Huja test card] -
  
 - 4130 - 4131
Hemma TV -
  
 - - 1 - 761 -  762
Al Salam Alaika -
  
 -  501 - 711 -  717 A
Mosar3 -
  
 -  502 - 721 -  722
Deir Al Zour TV -
  
 -  503 - 731 -  732 A
ASL Drama promo -
  
 -  504 - 751 -  752
Time Mazika -
  
 -  508 - 781 -  782
Halaba TV -
  
 -  511 - 811 -  812 A
UNRWA TV - - -   512 - 821 -  822
Oamah 2012 -
  
 -  513 - 831 -  832 A
LBC Europe - - -   514 - 841 -  842 A
Syria Satellite Channel -  515 - 851 -  852 A
[Zayatoona test card] -
  
 -  610 - 801 -  802
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Freq.
Tp -
 - Provider Name
Channel Name -
 - System
Encryption - SR-FEC
SID-VPID - ONID-TID
APID Lang. - Beam
EIRP (dBW)
C/N lock - Source
Updated
11727 H
tp 1 -

  
  
 - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-55 -  Middle East
47-48
 - M Ighe
120630


 - Al Jazeera Children's Channel - 5501 - 5500 - 5501 A
Baraem - - -  5502 - 5503 - 5504 A
ERI TV - 5503 - 5506 - .507 Tir/A
Al Jazeera Mubasher - 5504 - 5509 - 5510 A
Al Arabiya - 5505 - 5512 - 5513 A
Al Jazeera Channel - 5506 - 5514 - 5515 A
Arrabia - - -  5507 - 5518 - 5519 A
Azaal TV - - -
 - 5508 - 5522 - 5523 A
Korea TV - - -  5509 - 5526 - 5527 A
Sudan TV - 5510 - 5529 - 5530 A
4D TV Game -
  
 - 5511 - 5524 - 5525 A
Safa TV - - -
 - 5514 - 5533 - 55.4 A
Radio Zara FM - - -  5512 - 5511 Tir
Dimtsi Hafash - - -  5512 - 5511
11747 V
tp 2 - ERTU - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-1 -  Middle East
47-48
6.5 - M Ighe
120630


 - Nile Education Channel 1 - - -   101 - 1001 - 1201 A
Nile Education Channel 2 - - -   102 - 1002 - 1202 A
Nile Education Channel 3 - - -   103 - 1003 - 1203 A
Nile Education Channel 4 - - -   104 - 1004 - 1204 A
Sahoor TV - - -   106 - 1035 - 1036 A
High Education Channel - - -   107 - 1007 - 1207 A
Al Manarah Science Channel - - -   108 - 1008 - 1208 A
Nilesat promo -
 -  109 - 1009 - 1209
Salah Addin -
 - - -   110 - 1010 - 1210 A
[Sehaty info card] -
  
 -  111 - 1111 - 1311 A
Beladi Satellite TV -  112 - 1026 - 1028 A
Alforat TV -  120 - 1016 - 1017 A
3D TV Channel -
  
 -  121 - 1019 - 1020 A
Huda TV -  122 - 1022 - 1024 E
Al Wasta -
 - - -   126 - 1013 - 1014 A
Alforat Radio - - -   130 - 1030 A
11766 H
tp 3 -

  
  
 - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-5 -  Middle East
47-48
 - N Schlammer
120713


 - Al Kahera Wal Nas - - - 3088 - 3089 A
Alhurra TV Iraq - - -   491 - 1003 - 1004 A
ERTU 1 - - [Teletext] - - - -   501 - 1001 - 1201 A
Sout El Shaab  503 - 300. - 3009 A
Nile International -  505 - 1005 - 1205 E/F
Al Masriyah -  506 - 1006 - 1206 A
Ashorooq TV -  508 - 3083 - 3084 A
Alrai TV -  510 - 1018 - 1019 A
Yemen Today TV - - -
 -  515 - 3006 - 3007 A
BBC World News Middle East - - -   522 - 1022 - 1222 E
Tamazight - - -   525 - 3085 - 3086
El-Bernameg Al-Aam (Main General Program) - - -   551 - 1401 A
El-Quran El-Karim - - -   552 - 1501 A
Sout Al-Arab (Voice of the Arabs) - - -   553 - 3070 A
Sout Falasteen (Voice of Palestine) - - -   554 - 3080 A
Iza'at Wadi Al-Neil (Nile Valley Radio) - - -   554 - 3080 A
Iza'at Al-Sharq Al-Awsat (Middle East Program) - - -   555 - 1403 A
Al-Bernameg Al-Orobi (European Program) - - -   556 - 1503 E/F
Radio Cairo Al Mowaghat 3 -
 - - -   557 - 1404
Radio Cairo Al Mowaghat 4 -
 - - -   558 - 1504
Al-Shabab Wal Riyadah (Youth & Sports Program) - - -   559 - 1405 A
Al-Akhbar wa Al-Moseekah Radio (News & Music Radio) -
 - - -   560 - 1505 A
Al-Kebar Radio (Pioneers & Educational Program) -
 - - -   561 - 1406 A
Al-Kahera Al-Kobra Radio (Greater Cairo Radio) -
 - - -   562 - 1506 A
El-Bernameg Al-Moseeky (Musical Program) -
 - - -   563 - 1407 A
Al-Aghani Radio (Arabic Musical Program) - - -   564 - 1507 A
Iza'at Al Meniyah -
 - - -   565 - 1408 A
El-Bernameg Al-Ebry (Hebrew Program) - - -   566 - 1508 He
Sout Falasteen (Voice of Palestine) - - -   566 - 1508 A
Radio Cairo Al Mowaghat 5 -
 - - -   567 - 1301
Iza'at Marsa Matroouh -
 - - -   568 - 1303
Iza'at Wast Al-Deltah -
 - - -   569 - 1305 A
Iza'at Shamal Sina -
 - - -   570 - 1304 A
Iza'at Janoub Sina -
 - - -   571 - 1308 A
Om Kalthoum Radio -
 - - -   573 - 1002 A
Sawt Al Alam - - -   575 - 1026 A
Idaa al Amazighia  576 - 3010 A
11785 V
tp 4 - Du -
 - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-18 -  Middle East
47-48
5.5 - F Orwa
110929


 - MusicPlus (UAE) - - -  1801 - 2310 - 2311 A
Dubai One - - -  1802 - 1005 - 1006 E
Dubai Sports 1 - - -  1803 - 2110 - 2210 A
Sama Dubai - 1804 - 2280 - 2281 A
Dubai TV - 1805 - 2100 - 2200 A
Sharjah TV - 1807 - 3560 - 3520 A
Space Toon 1 - - -  1808 - 1003 - 1004 A
Nojoom 1 - - -  1809 -  33 -   36 A
CNBC Arabiya - - -  1810 - 2300 - 2301 A
Al Sharqiya TV - 1814 -  77 -  113 A
Dubai Racing - 1816 - 3213 - 3214 A
Sharjah Radio - 1813 - 3521 A
Noor Dubai Radio - 1817 - 3522 A
Dubai FM 93 - 1818 - 3523 E
11804 H
tp 5 - ADD - DVB-S2
Irdeto 2
Viaccess 3.0 - 27500-5/6
QPSK - 2048-10 -  Middle East
0-50.1
5.2 - Digitalfernsehen Forum
120602
11823 V
tp 6 -

  
  
 - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-11 -  Middle East
47-48
 - Digitalfernsehen Forum
120623


 - Alhurra TV - 1102 - 1018 - 101. A
Palestinian Satellite Channel - - -  1103 - 3092 - 3093 A
Al Maghribia - - -  1104 - 1005 - 1007 A
Al Rahma - - -
 - 1105 - 1117 - 1118 A
Oman TV Satellite - 1106 - 1015 - 1016 A
[Bahrain TV info card] -
 - 1107 - 1003 - 1009 A
KTV Al Oula - 1108 - 1010 - 1011 A
Syria Satellite Channel - 1110 - 1122 - 1123 A
El Mehwar Channel - - -  1111 - 1004 - 1013 A
Althuraya -
  
 - 1112 - 1020 - 1023 A
KTV 3 (10-22 UTC) - 1113 - 1006 - 1008 A
Al Arabi (22-10 UTC) 1113 - 1006 - 1008 A
Sada Elbalad 1114 - 1012 - 1014 A
Abu Dhabi Al Emarat - - -  1115 - 1021 - 1022 A
Umdurman Radio - 1105 - 1119 A
Radio Quran (Kuwait) - - -  1119 - 1125 A
Kuwait Radio FM 93.9 -
 - - -  1120 - 1120 A
Radio Sout Al-Shbab (Voice of the Youth) - - -  1121 - 3095 A
El-Bernameg Al-Aam (Main General Program) - - -  1122 - 1024 A
Radio Oman - 1124 - 1026 A
Radio Oman FM - 1125 - 1027 A
Al-Shabab - - -  1126 - 1028 A
Holy Quran Radio -
 - - -  1127 - 3100 A
Iza'at Jamea'at Al Sudan Al Maftohah (Sudan Open University Radio) -
 - - -  1128 - 1017 A
Idaa al Watania -
 - - -  1129 - 3012 A
Voice of Palestine - - -  1130 - 3096 A
11843 H
tp 7 - ERTU - - [UplinkStation] - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-6 -  Middle East
0-50.1
6.5 - N Schlammer
120613


 - Resalat Al Islam -
  
 -  600 - 1240 - 1242 A
Al Saha TV 2 - - -   601 - 1230 - 1232 A
Al Nile -  603 - 1002 - 1202 A
Nile Comedy - - -   604 - 10.3 - 3032 A
Nile Life -  605 - 3041 - 3043 A
Nile Drama -  606 - 3051 - 3053 A
Nile Sport -  607 - 3061 - 3063 A
Nile Culture - - -   612 - 3071 - 3072 A
Nile Cinema -  614 - 1022 - 1222 A
Semsem - - -
 -  615 - 3003 - 3004 A
Funoon -  618 - 3005 - .006 A
Dream 2 - - -   630 - 3001 - 3002 A
Alwan TV -
  
 -  659 - 2030 - 2031 A
Monte Carlo Doualiya -  616 - 2004 A
Radio Umdurman Holy Quran -
 - - -   620 - 2014 A
BBC World Service Arabic - - -   621 - 2016 A
BBC World Service - - -   622 - 2017 E
Radio Sawa Levant -  623 - 2005 A
Radio Sawa Iraq -  624 - 2006 A
Voice of America - - -   625 - 2012 Ku
Radio Iraq Hurr -
 - - -   625 - 2012 A
Radio Sawa Sudan -  626 - 2008 A
Radio Farda -  627 - 2007 Fa
El-Bernameg Al-Thekafy (Cultural Program) - - -   651 - 3081 A
Shabakat Al-Iza'at El-Eqlimyah (Regional Radios Network) - - -   652 - 3091 A
Iza'at Al-Iskandaryah (Alexandria Radio) -
 - - -   652 - 3091 A
Shabakat Al-Iza'at El-Eqlimyah (Regional Radios Network) - - -   653 - 3101 A
Iza'at Aswan (Aswan Radio) -
 - - -   653 - 3101 A
Radio Cairo Al Mowaghat 6 -
 - - -   654 - 3111
Radio Cairo Al Mowaghat 8 -
 - - -   655 - 3121
Shabakat Al-Iza'at El-Eqlimyah (Regional Radios Network) - - -   656 - 1233 A
Iza'at Al-Wadi Al-Jadeed (New Valley Radio) -
 - - -   656 - 1233 A
Radio Cairo Al Mowaghat 1 -
 - - -   657 - 3141
Radio Cairo Al Mowaghat 2 -
 - - -   658 - 3151
Radio Canal -
 - - -   675 - 2020 E
BBC World Service Hausa - - -   676 - 1223
11862 V
tp 8 - OSN - [Packages] - DVB-S2
MPEG-4
Betacrypt
Irdeto 2 - 27500-3/4
8PSK - 2048-2 -  Middle East
47-48
7.9 - W Zaremba
110921
11881 H
tp 9 - ADD - DVB-S2
Betacrypt
Irdeto 2 - 27500-5/6
QPSK - 2048-17 -  Middle East
0-50.1
5.2 - Digitalfernsehen Forum
120524
11900 V
tp 10 -

  
  
 - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-16 -  Middle East
0-50.1
 - N Schlammer
111206


 - Almajd Space Channel - 1590 - 1303 - 1304 A
Thane Xpress Shop - - -  1591 - 1018 - 1019 A
Dream 1 - - -  1592 - 1008 - 1009 A
KTV 2 (Kuwait) - 1593 - 1011 - 1012 E
TV 5 Monde Maghreb-Orient - - -  1601 - 1000 - 1200 F
Melody Sport -
 - - -  1602 - 1003 - 1004 A
Addounia TV - 1603 - 1305 - 1306 A
DW Arabia - 1604 - 3101 - 3102 E/A
Mazzika - - -  1605 - 1119 - 1120 A
Al Saeedah - 1608 - 1122 - 1123 A
Mazzika Zoom - - -  1612 - 1005 - 1007 A
ASN -
  
 - 1613 - 3010 - 3011 A
Cool TV -
  
 - 1614 - 1301 - 1302 A
Orient News - 1617 - 1309 - 1310 A
DW-Radio 2 - - -  1610 - 1300
Nile FM - - -  1640 - 3017 E
Nogoom FM -
 - - -  1641 - 1013 A
11919 H
tp 11 -

  
  
 - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-25 -  Middle East
0-50.1
 - N Schlammer
110419


 - Alikhbaria Syria - - -  2500 - 1000 - 1001 A
Yemen TV - - -  2501 - 1005 - 1006 A
Al Saha TV 2 - - -  2502 - 1021 - 1022 A
Al-Iraqiya TV - 2503 - 1029 - 1030 A
Alsahel TV -
  
 - 2504 - 3013 - 3014 A
Al Rafidain TV - 2505 - 1031 - 1032 A
Shebah TV -
  
 - 2506 - 1033 - 1034 A
Shaer al Milyon -
  
 - 2507 - 1003 - 1004 A
Baghdad TV Channel - 2508 - 1011 - 1012 A
Al Baghdadia - 2509 - 1014 - 1015 A
Aalam Hawaa TV -
  
 - 2511 - 10.7 - 1008 A
High Education Channel 2 - - -  2512 - 1016 - 1017 A
Al Aoula Middle East - - -  2513 - 1113 - 1114 A
Al Jazeera Documentary - - -  2514 - 1291 - 1292 A
Sana'a Radio - - -  2520 - 101. A
Aden Radio - 2521 - 1020 A
Dar Al Salaam Radio -
  
 - 2522 - 1035
Al Shababiyah Radio -
  
 - 2523 - 1019 A
Sports FM 104 -
 - - -  2588 - 1018 A
Chaîne Inter 2590 - 1027
@ GDBC -
  
 - 2546 -
11938 V
tp 12 - Du - [UplinkStation] - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-28 -  Middle East
0-50.1
5.5 - N Schlammer
111229


 - MBC (UAE) - - -  2802 - 4021 - 4022 A
MBC 4 - -
 - 2803 - 4031 - 4032 E
4033 orig
MBC 2 (UAE) - - -  2804 - 4041 - 4042 A
MBC 3 - - -  2805 - 4051 - 4052 A
Citruss TV - - -  2806 - .061 - 4.62 A
Hawas TV - - -  2807 - 4071 - .072 A
MBC Drama (UAE) - - -  2808 - 4081 - 4082 A
Wanasah - - -  2809 - 4091 - 4092 A
Abu Dhabi Drama - - -  2810 - 4141 - 4142 A
Zee Aflam - - -  2811 - 4151 - 4152 A
MBC Action - - -  2812 - 4171 - 4172 E
MBC Max - -
 - 2814 - 4181 - 4182 A
4185 orig
Al Aan TV - 2815 - 4191 - 4193 A
11958 H
tp 13 - Al Jazeera Sport - DVB-S
Irdeto 2
KeyFly
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0 - 27500-3/4 - 2048-8 -  Middle East
47-48
5.5 - F Orwa
110929
11977 V
tp 14 -

  
  
 - DVB-S - 27500-5/6 - Middle East
47-48
 - DX Bozóth
120515


 - CNN International Europe - - -  2002 - 202 -  30. E
France 24 English - 2003 - 203 -  303 E
Sky News Arabia - 2005 - 205 -  305 A
Al Yawm - Irdeto 2 -  2006 - 206 -  306 A
Bloomberg TV Europe - 2007 - 207 -  307 E
Future News - - -  2009 - 209 -  309 A
City 7 TV - - -  2010 - 210 -  310 E
Sharjah Sports TV - - -  2012 - 212 -  312 A
MTV Arabia - - -  2013 - 213 -  313 A
Sky News Arabia - - - - - MPEG-4/HD -  2015 - 215 -  315 A
DZBB 594 Super Radyo - - - - Betacrypt
Irdeto 2 -  2016 -  316 Tag
Barangay LS 97.1 - Betacrypt
Irdeto 2 -  2017 -  317 Tag
Monawa't -
 - Betacrypt
Irdeto 2 -  2018 -  318 A
Tarabiya't -
 - Betacrypt
Irdeto 2 -  2019 -  319 A
Khalijya't -
 - Betacrypt
Irdeto 2 -  2020 -  320 A
11996 H
tp 15 - OSN - [Packages] - DVB-S2
MPEG-4
Betacrypt
Irdeto 2 - 27500-2/3
8PSK - 2048-3 -  Middle East
0-50.1
6.6 - Digitalfernsehen Forum
120518
12015 V
tp 16 -

  
  
 - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-13 -  Middle East
47-48
 - Digitalfernsehen Forum
120623


 - Medi 1 TV - - -  1301 - 2250 - 2251 F
CCTV News - 1302 - 1005 - 1006 E
Berges TV -
  
 - 1303 - 2111 - 2112 A
Melody Drama - - -  1304 - 1013 - 1014 A
Smile TV (Kuwait) - - -  1305 - 1000 - 1001
Top -
  
 - 1306 - 2290 - 2291 A
A-One Home Shopping - - -  1307 - 1300 - 1301 A
2M Monde - - -  1308 - 1007 - 1107 A
Space Toon Power - - -  1309 - 1003 - 1004 A
Télé Tchad - 1310 - 1008 - 1.09 F
Alhayat 2 -
 - - -  1311 - 1305 - 1306 A
Al Mergab TV - - -
 - 1312 - 1307 - 1308 A
[Alafasy info card] -
 - 1313 - 1302 - 1303 A
Al Jazeera English - 1314 - 2113 - 2114 E
EuroNews - - - - -
 - 1315 - 1390 - 1391 A
1392 E
1393 F
1394 R
1395 G
1396 I
1397 Sp
1398 P
1399 Tu
1400 Fa
Medi 1 Radio - 1317 - 2252 F
Radio Tchad -
 - - -  1318 - 1011 F
12034 H
tp 17 - ADD - DVB-S
Irdeto 2
Viaccess 3.0 - 27500-3/4 - 2048-7 -  Middle East
0-50.1
5.5 - N Schlammer
120717


 - Iqraa Arabic -  700 - 520 -  730 A
Cima TV -
  
 -  701 - 512 -  650 A
[Surya TV test card] -
 -  702 - 514 -  670
Jordan TV -  713 - 521 -  740 A
Blue Nile Channel -  715 - 524 - 56.4 A
Télé Annonces Tunisie -
 - - -   726 - 530 - 5664 F
Top News TV -
  
 -  727 - 5.1 - 5665 A
Tres Jolie TV -
  
 -  728 - 532 - 5666 F
Arzaq Anbar -
 - - -   729 - 533 - 5667 A
[Arzaq info card] -
 -  731 - 53. - 5669 A
[Arzaq Trend info card] -
 -  732 - 536 -  A
[Arzaq Tenders info card] -
 -  733 - 537 - 5671 A
[Arzaq Baghdad info card] -
 -  734 - 544 - 5672 A
[Arzaq Kurdistan info card] -
 -  735 - 545 - 5673 A
[Arzaq Bazrah info card] -
 -  736 - 546 - 5680 A
[Arzaq Karbala info card] -
 -  737 - 547 - 5681 A
[Arzaq Mosul info card] -
 -  738 - 548 - 5682 A
[Arzaq Najaf info card] -
 -  739 - 549 - 5683 A
ART Al-Thekr - - -   721 -  661 A
12054 V
tp 18 -

  
  
 - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-22 -  Middle East
0-50.1
 - N Schlammer
120713


 - Assaa -
 - - -  2201 - 2101 - 2111 A
Al Bedaya - - -
 - 2203 - 2105 - 2118 A
Mersal TV - - -  2204 - 2002 - 2003 A
Ghinwa TV - - -  2205 - 2116 - 2117 A
Télé Tchad - 2207 - 201. - 2013 F
Hi TV - - -
 - 2208 - 2016 - 2017 A
On TV - 2210 - 2106 - 2107 A
Alanwar TV - - -  2211 - 2108 - 2109 A
Al Zahabiya TV Channel -
 - - -  2212 - 2112 - 2113 A
Al Aqeeq -
  
 - 2217 - 2000 - 2001 A
Almajd Holy Quran - - -  2218 - 2310 - 2311 A
Hannibal TV - - -  2219 - 2114 - 2115 A
Al Dawri & Al Kass Sport Channel - 2220 - 2010 - 2011 A
Mara 7 - - -  2226 - 2018 - 2019 A
Mara 7 Al Khaleej - - -  2227 - 2014 - 2015 A
Radio Dal - - -  2230 - 2110 A
12073 H
tp 19 - OSN - [UplinkStation] [Packages] - DVB-S2
MPEG-4
Betacrypt
Irdeto 2
Viaccess 3.0 - 27500-2/3
8PSK - 2048-4 -  Middle East
0-50.1
6.6 - N Schlammer
120717

 - [test card] -
 - MPEG-4 -   431 - 3102 - 3103
12092 V
tp 20 - ADMC Sport - - [Packages] - DVB-S2
MPEG-4/HD
Irdeto 2 - 27500-5/6
QPSK - 700-500 -  Middle East
47-48
5.2 - Jawana
110113
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
http://www.Lmatch.net/Nilesat/Nilesat-101-102-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Freq.
Tp -
 - Provider Name
Channel Name -
 - System
Encryption - SR-FEC
SID-VPID - ONID-TID
APID Lang. - Beam
EIRP (dBW)
C/N lock - Source
Updated
12111 H
tp 21 - ADMC Sport - - [Packages] - DVB-S2
MPEG-4/HD
Irdeto 2 - 27500-5/6
QPSK - 701-501 -  Middle East
47-48
5.2 - F Orwa
110903

 - Abu Dhabi Sports 8 - - MPEG-4/HD - 1 - 106 -  206 A
 306 E
12130 V
tp 22 -

  
 - [UplinkStation] - DVB-S - 27500-5/6 - 2048-12 -  Middle East
0-50.1
 - N Schlammer
120428


 - Arabica Music - - -  1201 - 2011 - 3023 A
NBN - - -  1202 - 2001 - 3002 A
Arab Woman - - -  1203 - 2002 - 3004 A
Al Jadeed Sat - 1204 - 2003 - 3006 A
Al-Manar TV - 1205 - 2004 - 3008 A
MTV Alloubnaniya - - -  1213 - 2013 - 3025 A
Alsumaria - - -  1215 - 2000 - 3000 A
NRJ Lebanon - 1213 - 3026 E
RFI Musique-Info - - -  1220 - 3001 F
Sumer FM - - -  1221 - 3003 A
Alnour Radio - - -  1224 - 3009 A
12149 H
tp 23 -

 - Saudi Arabian mux -
 - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-26 -  Middle East
0-50.1
5.5 - Jawana
101105


 - Saudi Arabian TV 1 - 2601 - 512 -  612 A
KSA 2 - - -  2602 - 513 -  712 E
Al Riyadiah 1 - 2603 - 514 -  812 A
Al Ekhbariya - 2604 - 515 -  912 A
Ajyal TV - 2605 - 516 -  914 A
Al Quraan Al Kareem TV - - -  5601 - 2.08 - 2309 A
Al Sunnah Al Nabawiyah TV 5602 - 2310 - 2311 A
Al Thakafiyah TV 5603 - 2312 - 2313 A
Al Eqtisadiyah TV - 5604 - 2314 - 2315 A
Radio Quran (Saudi Arabia) - 2620 -  613 A
Program One - 2621 -  713 A
Program Two - 2622 -  813 A
European Broadcast - 2623 -  913
Multilanguage Radio - 2623 -  913
Nedaa Al Islam Radio -
 - - -  2625 -  413 A
12169 V
tp E24 -

  
  
 - DVB-S - 27500-3/4 - MENA
47-49
 - N Schlammer
120529


 - Al Mergab 2 -
  
 - 6101 - 6101 - 6102 A
Win TV Arabia - - -
 - 6102 - 6103 - 6104 A
Music Haneen - - -
 - 6103 - 6105 - 6106 A
[Al-Teeb info card] -
  
 - 6108 - 6115 - 6116 A
Al Arabiya - 6110 - 6119 - 6120 A
Alnas Channel - 6111 - 6121 - 6122 A
Al Arabiya Al Hadath - - -  6112 - 6123 - 6124 A
Sudan TV - 6113 - 6125 - 6126 A
12188 H
tp 25 - MBC - DVB-S2 - 27500-3/4
QPSK - Middle East
47-48
4.0 - Onacila
110701


 - MBC (UAE) - MPEG-4/HD
Conax - 1 - 401 -  601 A
MBC 2 (UAE) - MPEG-4/HD
Conax - 2 - 402 -  602 A
MBC 4 - MPEG-4/HD
Conax - 3 - 403 -  603 E
MBC Action - MPEG-4/HD
Conax - 4 - 404 -  6.4 E
MBC Max - MPEG-4/HD
Conax - 5 - 405 -  605 A
Al Arabiya - - - - MPEG-4/HD
Conax - 6 - 406 -  606 A
MBC Drama (UAE) - MPEG-4/HD
Conax - 7 - 407 -  607 A
12207 V
tp 26 -

  
  
 - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-32 -  Middle East
0-50.1
 - N Schlammer
110522


 - BBC Arabic - - -  3203 - 1002 - 1005 A
Alhayat - - -  3204 - 1007 - 1008 A
Al-Nadi -
  
 - 3205 - 1016 - 1017 A
France 24 Arabic - 3206 - 1025 - 1026 A
Qatar TV - 3207 - 1009 - 1010 A
Assadissa - - -  3208 - 1019 - 1020 A
Arryadia - - -  3209 - 1022 - 1023 A
Al Danah TV - - -  3210 - 1030 - 1031 A
Al Rayah - - -  3211 - 1003 - 1004 A
Thalitha TV - - -  3212 - 1035 - 1036 A
Nessma - - -  3213 - 1038 - 1039 A
Al Sahraa TV - 3214 - 1044 - 1045 A
Chaîne 1 - 3229 - 1037 A
Chaîne 3 - 3231 - 1041 F
Radio Algérie Internationale - 3232 - 1042
Idaa Mohammed Assadiss 3233 - 1046 A
12226 H
tp 27 - Du - [UplinkStation] - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-21 -  Middle East
0-50.1
5.5 - N Schlammer
120717


 - Sharqiya Drama -
  
 - 250 -  251 A
[Dubai International Holy Quran test card] -
 - 351 -  352
Ajman TV - 2101 - 111 -  112 A
Infinity TV - - -  2102 - 121 -  122 A
Noor Dubai TV - 2103 - 131 -  132 A
Al Rayyan Satellite Channel - 2105 - 156 -  157 A
FX Middle East - - -  2109 - 191 -  192 E
DM TV - - -  2110 - 141 -  142 A
Abu Dhabi Sports 2 - - -  2130 - 301 -  302 A
National Geographic Channel Abu Dhabi - - -  2131 - 311 -  312 A
Abu Dhabi Sports 1 - - -  2132 - 321 -  322 A
Abu Dhabi Al Oula - - -  2133 - 331 -  332 A
Dubai Sports 2 - - -  2134 - 341 -  319 A
Ur FM - - -  2108 -  182 A
12245 V
tp E28 - Al Jazeera Sport - DVB-S - 27500-3/4 - MENA
47-49
5.5 - D Leadbeater
111218


 - Al Jazeera Sport Channel 1 - -
 - 5301 - .101 - 1102 A
1103 E
Al Jazeera Sport Channel 2 - -
 - 5302 - 1201 - 1202 A
1203 E
Al Jazeera Sport Channel Global - - - - -
 - 5303 - 1301 - 1302 A
1303 E
Al Jazeera Sport News - 5304 - 1401 - 1402 A
12265 H
tp E29 - Al Jazeera Sport - DVB-S2
MPEG-4/HD
Irdeto 2
KeyFly
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0 - 27500-2/3
8PSK - 2048-52 -  MENA
47-49
6.6 - F Orwa
120409

 - Al Jazeera Sport News - - - - - MPEG-4/HD -  5203 - 431 -  432 A
12284 V
tp 30 - Al Jazeera Sport - - [Packages] - DVB-S
Irdeto 2
KeyFly
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0 - 27500-3/4 - 2048-27 -  Middle East
0-50.1
5.5 - W Zaremba
120117
12303 H
tp 31 - ADD - DVB-S
Irdeto 2
Viaccess 3.0 - 27500-3/4 - 2048-23 -  Middle East
0-50.1
5.5 - M Ighe
120704


 - Sahar 1 - 2304 - 771 -  6.0
Al Eqtisadia Plus - - -  2305 - 516 -  690 A
Al Haqiqa - - -  2307 - 517 -  700 A
Nourmina Satellite Channel - - -  2308 - 518 -  710 A
Fadaia Live -
  
 - 2315 - 519 -  600 A
7 Stars TV - - -  2316 - 520 -  730 A
Fadaia Live -
  
 - 2317 - 521 -  740 A
FM TV -
  
 - 2325 - 523 -  760 A
Sahar 2 - 2335 - 524 - 5634
Rotana Radio Jordan - 2350 -  651 A
Ayyam FM - - -  2355 -   55 A
Spin Jordan - 2360 -  751 E
Hayat FM 2365 - 5655 A
12322 V
tp E32 -

  
  
  
  
 - MENA
47-49
 - Digitalfernsehen Forum
T Viererbe
120609
12341 H
tp E33 - Nilesat - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-30 -  MENA
47-49
5.5 - N Schlammer
120106


 - Al Hadath - - -
 - 3001 - 2001 - 2002 A
Al Mowselya TV - - -  3002 - 2004 - 2005 A
Al Mostahlik -
  
 - 3003 - 2007 - 2008 A
Al-Watan - - -  3004 - 2006 - 2010 A
Alpha -
  
 - 3005 - 2011 - 2012 A
Al Salam TV - 3006 - 2013 - 2014 A
Panorama Comedy -
  
 - 3007 - 2015 - 2016 A
Panorama Drama -
  
 - 3008 - 2017 - 2018 A
Scope TV - - -
 - 3009 - 2019 - 2020 A
Al Ahly TV 3011 - 2024 - 2025 A
Panorama Action -
  
 - 3012 - 2026 - 2027 E
Al Hafez - - -
 - 3013 - 2029 - 2033 A
Al Salam Radio - - -  3015 - 2028 A
12360 V
tp E34 - Du -
 - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-33 -  MENA
47-49
5.5 - F Orwa
120716


 - [Amjad TV info card] -
  
 -   24 -  33 -   32 A
RAK TV - - -  3304 - 3336 - 3337 A
Asia Business TV - - -  3306 - 3346 - 3347 C
Al-Waha TV -
 - - -  3307 - 3356 - 3357 A
Line Sport - 3308 - 3381 - 3382 A
Fatafeat -
 - - -  3310 - 3366 - 3367 A
Sajaya TV -
 - - -  3311 - 3316 - 3317 A
Addar TV -
  
 - 3313 - 3303 - 3305 A
Imagine Movies -
  
 - 3321 - 3401 - 3402
Shmous TV - - -  3335 - 3340 - 3341 A
Fezzan TV promo -
  
 - 3336 - 3350 - 3351
12380 H
tp E35 - Nilesat - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-29 -  MENA
47-49
5.5 - N Schlammer
120506


 - Al Rafidain TV - 2902 - 2003 - 2004 A
Al Masar TV - 2903 - 100 -  110 A
Al-Iraqiya Sports - 2906 - 2009 - 2.10 A
Türkmeneli TV - 2907 - 2031 - 2032
Al Hurria - 2908 - 2038 - 2039 A
Al Ghinaiyah -
  
 - 2909 - 2011 - 2012 A
Al Diyaa -
  
 - 2915 - 2016 - 2017 A
Moga Comedy TV - - -
 - 2916 - 2018 - 2019 A
Télé Liban - - -  2918 - 2022 - 2023 A
On TV - 2920 - 2013 - 2014 A
Türkmeneli FM - 2907 - 2033 Tu
Forqan Radio 2931 - 2044 A
Iza'at Al Ahd -
 - - -  2932 - 2045 A
12399 V
tp E36 - Jordan Media City - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-41 -  MENA
47-49
5.5 - N Schlammer
120609


 - Altaghier TV - 4101 - 4101 - 4201 A
Makkah TV - - -  4102 - 4102 - 4202 A
Echorouk TV - - -  4103 - 4103 - 4203 A
Tunisna TV - - -
 - 4104 - 4104 - 4204 A
AldiyarSat - - -  4105 - 4105 - 4205 A
Ro'ya - 4106 - 4106 - 4206 A
Al Qarra - - -  4107 - 4107 - 4283 A
Ahl-Alquran TV - - -  4108 - 4108 - 4208 A
Line Sport - 4109 - 4109 - 4209 A
MBC Persia - - -  4110 - 4110 - 4210 Fa
Amany TV -
  
 - 4112 - 4113 - 4213 A
1st Forex TV - - -
 - 4113 - 4114 - 4214 A
Karawan Hedrazi -
  
 - 4114 - 4115 - 4215 A
Ale3lania TV Al-Lubnania -
  
 - 4115 - 4116 - 4216 A
Al Teb Al Nabawi -
  
 - 4116 - 4117 - 4217 A
Huna Amsterdam - - -  4117 - 4118 - 4218 A
Halab TV 4118 - 4119 - 4219 A
Tunisia TV 1 - - -  4120 - 4121 - 4221
Art Media - - -  4121 - 4122 - 4222 A
Syria Medical -
 - - -  4122 - 4123 - 4223 A
Myar TV -
  
 - 4123 - 4124 - 4224 A
Jenan TV -
  
 - 4124 - 4125 - 4225 A
Karawan TV -
  
 - 4125 - 4126 - 4226 A
Best Buy TV -
  
 - 4126 - 4127 - 4227 A
[DiTVe info card] -
  
 - 4128 - 4129 - 4229 A
Korek TV - - -  4130 - 4131 - 4231 Ku
Huna Amsterdam - - -  4117 - 4218 A
12418 H
tp E37 - Du -
 - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-47 -  MENA
47-49
5.5 - N Schlammer
120605


 - Cartoon Network Arabic - - -  3323 - 3333 - 3334 A
Al Dafrah HD - - -  4702 - 4722 - 4723 A
Kanal 4 (Iraq) - - -  4703 - 4731 - 4732 Ku
Korek TV - - -  4704 - 4741 - 4742 Ku
Melody Drama - - -  4705 - 4751 - 4752 A
Arabia Drama -
  
 - 4706 - 4761 - 4762 A
Melody Hits - - -  4707 - 4771 - 4772 A
Melody Aflam - - -  4708 - 4781 - 4782 A
[Zee Alwan test card] -
  
 - 4711 - 4813 -
TV Market - - -  4712 - 4791 - 4792 A
12437 V
tp E38 - Nilesat - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-38 -  MENA
47-49
5.5 - N Schlammer
120601


 - ANN - 3801 - 3801 - 3802 A
Cairo University 1 -
 - - -  3803 - 3807 - 3808
Alhekmah TV - 3804 - 2061 - 2121 A
Daleel TV Channel - - -
 - 3806 - 110 -  111 A
Al-Iraqiya TV Earth - - -  3807 - 3819 - 3820 A
Sham FM TV - - -
 - 3808 - 3823 - 3851 A
Alanbar Satellite Channel - - -  3809 - 3826 - 3852 A
Al Forqan TV - - -  3810 - 3828 - 3829 A
Alhayat Mosalsalat - - -  3812 - 1025 - 1026 A
Al Nahar Sport -
 - - -  3813 - 1028 - .029 A
E-mail @ TV Channel -
  
 - 3814 - 1040 - 1042 A
Republic of Iraq Radio - - -  3820 - 3850 A
12467 H
tp E39 - Nilesat - DVB-S - 27500-3/4 - 2048-37 -  MENA
47-49
5.5 - N Schlammer
120529


 - Nile Family and Kids - - -  3703 - 3707 - 3708 A
[Modern Horria info card] -
  
 - 3704 - .710 - 3711 A
Al Arabiya - 3705 - 3713 - 3714 A
Afaq TV - - -  3706 - 3716 - 3717 A
Al Kahera Wal Nas promo - -  3707 - 3719 - 3600 A
Modern Sport - - -  3711 - 3731 - 3732 A
Modern Al Baydaa -
 - - -  3712 - 1025 - 1026 A
Al-Sabah TV - - -  3713 - 1028 - 1029 A
Hits -
  
 - 3721 - 3761 A
Mega -
  
 - 3722 - 3762 A
12476 V
tp E40 - Al Jazeera Sport - DVB-S
Irdeto 2
KeyFly
Viaccess 3.0
Viaccess 4.0 - 27500-3/4 - 2048-44 -  MENA
47-49
5.5 - M Ighe
120705
Nilesat 101/102/201 & Eutelsat 7 West A , last updated 2012-07-17
جميع ترددات قمر نايل سات تجدها هنا Toutes les frequences de canal nilesat Reviewed by Hicham DARIF on 2:04 م Rating: 5
جميع الحقوق محفوضة لموقع الماتش © 2009 - 2015 | تصميم وإدارة: HTECH

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

صور النموذج بواسطة rami_ba. تدعمه Blogger.